Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Mã số HVM6

Do bị mưa nhiều trong lúc vòi nụ đang nhú lên , vì vậy vòi hoa đã bị sẹo làm cho nó không vươn cao lên được . Nở sát cổ củ thế này nhiều khi nhìn cũng thấy lạ lạ :)